Regulamin sklepu internetowego Topfryz Group

 § 1 Podstawa prawna Regulaminu

Regulamin określa prawa i obowiązki stron oraz sposób sprzedaży produktów na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. Poz. 827 o prawach konsumenta.

 § 2 Sprzedawca i klient

 1. Sprzedawcą jest:
  TOPFRYZ Group Justyna Karasińska
  ul. Głogowska 173A, 60-126 Poznań
  NIP: 779-150-64-77
  Dane teleadresowe:
  e-mail: [email protected]
  tel: 61 862 62 68 (w dni robocze w godzinach 8:00 - 16:00)

 2. Klientem jest każdy podmiot – osoba fizyczna lub prawna, która zawiera umowę sprzedaży na odległość mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 § 3 Kontakt ze sprzedawcą

Adres Sprzedawcy w tym również adres poczty elektronicznej dla kontaktu klienta ze sprzedawcą oraz dla składania reklamacji związanych z zawartą umową sprzedaży na odległość został określony w § 2 Regulaminu.

 § 4 Przedmiot umowy

 1. Sprzedawca świadczy produkty nowe, nieuszkodzone, nieobciążone żadną wadą fizyczną i prawną, wobec których klientowi przysługuje rękojmia za wady, strony obowiązują stosowne przepisy kodeksu cywilnego traktujące o wadach rzeczy sprzedanej zgodnie art.: 556 – 5764 k.c. w tym roszczenia sprzedawcy z tytułu rzeczy sprzedanej.
 2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przedmioty, chyba, że coś innego wyraźnie wynika z treści zawieranej umowy.
 3. Sprzedawca wskazuje wiążący i możliwie pełny opis cech każdego z produktu zgodnie z ich opisem widocznym na stronie internetowej Sprzedawcy oraz w aplikacji sklepu internetowego.
 4. Jeśli Sprzedawca świadczy produkty używane, uszkodzone lub obarczone wadą fizyczną każdorazowo wyraźnie informuje o tym klienta przy opisie produktu, a klient dokonując zakupu akceptuje wadliwość towaru, wobec czego nie może się na wskazaną wadliwość powoływać przy korzystaniu z uprawnień z tytułu rękojmi.
 5. Sprzedawca świadczy usługi sprzedaży cyklicznej lub partiami oferowanych towarów, co wskazuje w sposób wyraźny podczas zamówienia, wówczas stosuje się właściwe przepisy dla towarów dostarczanych partiami w szczególności art. 28 ustawy o prawach konsumenta.

 § 5 Cena świadczonych produktów

 1. Sprzedawca w aplikacji internetowej – sklepie internetowym wskazuje pełną i ostateczną cenę produktu oraz informuje o wzroście kosztów w przypadku wybrania dodatkowych opcji dostarczenia towaru zgodnie z możliwościami jego dostarczenia wskazanymi każdorazowo w aplikacji internetowej.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty jakie płaci klient takie jak opłaty za przelew bankowy jeśli taki jest płatny, co wynika z indywidualnie zawartej umowy pomiędzy bankiem a klientem.
 3. Sprzedawca nie pobiera dodatkowych opłat za korzystanie ze sklepu internetowego, jednakże nie ponosi odpowiedzialności jeśli takie koszty powstają po stronie klienta z uwagi na indywidualnie zawarte przez klienta umowy z operatorami internetowymi.

§ 6 Sposób i termin zapłaty

 1. Klient po dokonaniu zamówienia w sklepie internetowym Sprzedawcy dokonuje płatności elektronicznej za pośrednictwem aplikacji internetowej powiązanej ze sklepem internetowym. Zapłata elektroniczna za produkt jest bezpłatna chyba, że co innego wynika z komunikatu o kosztach zamówienia produktu, o których klient jest każdorazowo poinformowany przed dokonywaniem płatności.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty zapłaty elektronicznej jeśli wynikają one z umów indywidualnie zawartych przez klienta z innymi podmiotami.
 3. Umowę sprzedaży na odległość uznaje się za zawartą z chwilą zaakceptowania przez klienta zakupu i dokonaniem płatności przez klienta na rzecz Sprzedawcy, od tego dnia biegnie termin dla sprzedawcy do spełnienia swojego świadczenia.

§ 7 Spełnienie świadczenia przez sprzedawcę

Po zawarciu umowy o czym mowa w § 6 pkt 3 po stronie Sprzedawcy aktualizuje się obowiązek spełnienia świadczenia zgodnie z umową - zamówieniem złożonym przez klienta. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie wysłać do odbiorcy towar nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy – termin przesłania towaru jest zależny od każdorazowej firmy dostarczającej towar do klienta oraz od miejsca dostarczenia towaru.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Sprzedawca informuje klienta o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. Poz. 827 o prawach konsumenta, wzór formularza do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy określa Załącznik 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Klient oświadcza, że zapoznał się z ograniczeniem prawa odstąpienia od umowy określonym w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. Poz. 827 o prawach konsumenta.
 3. Klient oświadcza, że zapoznał się z obowiązkami i sposobem korzystania z towaru, uprawniającego go do złożenia skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawarty w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. Poz. 827 o prawach konsumenta w tym przede wszystkim z treścią art. 34 pkt 4 wskazanej ustawy i jest świadom odpowiedzialności
  w przypadku korzystania z towaru w sposób sprzeczny z powyższymi przepisami.
 4. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy ponosi on bezpośrednie koszty odesłania towaru na adres Sprzedawcy w sposób zapewniający bezpieczeństwo jego przesłania, chroniące przed uszkodzeniami podczas transportu zgodnie z art. 34 ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca zobowiązuje się z zachowaniem terminów ustawowych do zwrotu otrzymanego od klienta świadczenia.

§ 9 Możliwości skorzystania z procedur pozasądowych

Sprzedawca informuje klienta o możliwości skorzystania przez niego z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w tym o przysługującej każdej osobie fizycznej takich jak skorzystanie z pomocy biura Rzecznika Praw Konsumentów – właściwego terenowo ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, możliwości skorzystania z procedury polubownego rozstrzygania sporów na podstawie art. 1831 – 18310 kodeksu postępowania cywilnego Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.

§ 10 Uwarunkowania techniczne

 1. Sprzedawca zapewnia sprawną możliwość skorzystania z aplikacji sklepu internetowego, za pośrednictwem którego klienci zawierają ze Sprzedawcą umowy sprzedaży na odległość.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne w funkcjonowaniu sklepu internetowego.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za trudności w korzystaniu ze sklepu internetowego spowodowane niedostosowanie systemu operacyjnego, aktualnej przeglądarki lub innych problemów sprzętu elektronicznego z którego korzysta klient.

§ 11 Klauzula salwatorianina

W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym przede wszystkim ustawę z dnia 30 maja 2014 r. Poz. 827 o prawach konsumenta, kodeks cywilny zwłaszcza w zakresie umowy sprzedaży oraz inne stosowne akty prawne w zależności od zagadnienia. W przypadku uznania, któryś z postanowień Regulaminu za niezgodny z prawem w miejsce zakwestionowanego przepisu wchodzi odpowiedni zapis prawa powszechnego, w przypadku, gdyby ilość zakwestionowanych zapisów uniemożliwiała ich zastąpienie Regulamin jest nieważny, a Sprzedawca poinformuje każdorazowo klienta o wiążących stronach postanowieniach w trybie roboczym.


Top